Frykta si stemme

I løpet av ein dag har me ca
60.000 tankar i hovudet
vårt. Dei fleste tankane tenkte me også i går og for ei veke
sidan. Eit innarbeid tankemønster kan me ha drege med oss
heilt frå barnsbein av. Når me
vågar oss ut i noko ukjent, eller
opplever nye situasjonar eller
møter folk som tenkjer annleis
enn oss sjølve, vert me utfordra
på vårt automatiske tankesett.

Les meir