Fattigdom i Noreg 2017

N oreg er eit land prega av stor økonomisk velstand og gode materielle levekår for dei aller fleste born og
unge. Men ifylgje Oppvekstrapporten 2017 aukar barnefattigdommen i dette landet. Ifylgje rapporten veks no kvart tiande barn opp i familiar som har låginntekt over lengre tid.

Les meir